screen + rc.local 实现开机自启动多个窗口命令

142次阅读
没有评论

screen 在开启自启动脚本中的用法。直接写 screen -S xxxx 是会报错,发现是无法自启动的。

下面附上一个启动多个 screen 任务的脚本,直接用就行

#!/bin/sh
#chkconfig: 2345 80 90
#description:*****

# 开启一个 sh 脚本的运行窗口
screen_name1="bash_service"
screen -dmS $screen_name1
cmd2="bash /home/service.sh";
screen -x -S $screen_name1 -p 0 -X stuff "$cmd2"
screen -x -S $screen_name1 -p 0 -X stuff '\n'

# 开启一个 c1 跑一个 python 脚本
screen_name="c1"
screen -dmS $screen_name
cmd0="cd /root/auto_run_pro/src/repair";
cmd1="python3 /root/auto_run_pro/entrance/cron_receive.py";
screen -x -S $screen_name -p 0 -X stuff "$cmd0"
screen -x -S $screen_name -p 0 -X stuff '\n'
screen -x -S $screen_name -p 0 -X stuff "$cmd1"
screen -x -S $screen_name -p 0 -X stuff '\n'

# 开启一个 c2 跑一个 python 脚本
screen_name2="c2"
screen -dmS $screen_name2
screen -x -S $screen_name2 -p 0 -X stuff "$cmd0"
screen -x -S $screen_name2 -p 0 -X stuff '\n'
screen -x -S $screen_name2 -p 0 -X stuff "$cmd1"
screen -x -S $screen_name2 -p 0 -X stuff '\n'

 

正文完
 0
评论(没有评论)
验证码