WIN7 DVD/DVDRW变CD的解决方法

1,528次阅读
没有评论

故障图片:

 

WIN7 DVD/DVDRW 变 CD 的解决方法

 

WIN7 DVD/DVDRW 变 CD 的解决方法

 

 

WIN7 DVD/DVDRW 变 CD 的解决方法

 

 

解决方法:计算机右键 — 管理 – 服务和应用程序 — 服务  

找到 ShellHWDetection  设置为自动并启动就可以了!

正文完
 0
评论(没有评论)
验证码